Τομέας Σταθμών – Εγκαταστάσεων Πλύσης / Λίπανσης Οχημάτων

Το θεσμικό πλαίσιο το οποίο καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις για την αδειοδότηση των σταθμών οχημάτων (στεγασμένων και υπαίθριων, με υγρά καύσιμα ή χωρίς, ιδιωτικής και δημόσιας χρήσεως), καθώς και των εγκαταστάσεων πλύσης - λίπανσης οχημάτων, είναι το Π.Δ 455/76, όπως αυτό τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Π.Δ 326/1991.

Η τεχνική εταιρία "ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ Π. - ΒΑΡΣΑΜΗ Γ. & Συνεργάτες Ο.Ε." αναλαμβάνει υπεύθυνα να περατώσει όλες τις διαδικασίες, τις ενέργειες και τις μελέτες για την αδειοδότηση των σταθμών και των εγκαταστάσεων πλύσης - λίπανσης οχημάτων.