Τομέας Συνεργείων Επισκευής και Συντήρησης Οχημάτων

 

Συνεργεία αυτοκινήτων, όλων των ειδικοτήτων, αδειοδοτούνται από το Υπουργείο Μεταφορών & Επικοινωνιών ή τις κατά τόπους Δ/σεις Μεταφορών & Επικοινωνιών βάσει του Π.Δ.78/1988 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.

Στη συνέχεια, παρατίθενται οι ενέργειες, οι έρευνες, οι βεβαιώσεις και τα πιστοποιητικά, που αναλαμβάνει υπεύθυνα να περατώσει η εταιρεία ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ Π. - ΒΑΡΣΑΜΗ Γ. & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο.Ε., σχετικά με τη λειτουργία Συνεργείων Αυτοκινήτων:

Έρευνα Καταλληλότητας του χώρου

Έκδοση:

  • Έγκρισης Κυκλοφοριακής Σύνδεσης (όπου απαιτείται)
  • Βεβαίωσης Χρήσεων Γης
  • Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων
  • Άδειας Ιδρύσεως
  • Άδειας Τροποποιήσεων
  • Άδειας Λειτουργίας
  • Πιστοποιητικού Πυροπροστασίας
  • Εξουσιοδότησης για την χορήγηση Κάρτας Έλεγχου Καυσαερίων
  • Έκδοση Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλμάτος

Επίσης, ακολουθώντας τις τελευταίες εξελίξεις της νομοθεσίας και βάσει του Π.Δ 78/88, του ΦΕΚ 1519Β/7-9-2010 και του Ν. 3897 (10-12-2010), εκδίδονται άδειες ίδρυσης και λειτουργίας συνεργείων για την επισκευή και τη συντήρηση οχημάτων με Υγραέριο και με Αέρια Καύσιμα.