ΤΜΗΜΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Η πυροπροστασία των κτιρίων χωρίζεται σε δύο κατηγορίες:

Στην Παθητική Πυροπροστασία

Με τον όρο παθητική πυροπροστασία εννοούμε το σύνολο των μέτρων εκείνων που έχουν ληφθεί κατά την κατασκευή του κτιρίου και εξασφαλίζουν την έγκαιρη και ασφαλή διαφυγή του κοινού από το κτίριο σε περίπτωση συμβάντος, καθώς και την αποφυγή μετάδοσης της πυρκαγιάς σε άλλους χώρους ή άλλα κτίρια.

Στην Ενεργητική Πυροπροστασία

Με τον όρο ενεργητική πυροπροστασία εννοούμε τα μέσα πυροπροστασίας που πρέπει να εγκαθίστανται σε ένα κτίριο και τα οποία αποσκοπούν στην έγκαιρη εξακρίβωση μιας πυρκαγιάς ή στην άμεση αντιμετώπισή της πριν αυτή καταστεί ανεξέλεγκτη.

Μελέτη Πυροπροστασίας υποχρεούνται να συντάξουν οι κάτοχοι βιοτεχνικών και βιομηχανικών εγκαταστάσεων καθώς και των πάσης φύσεως μηχανολογικών εγκαταστάσεων και αποθηκών. Σύμφωνα με το Π.Δ 71/88, για όλες τις κτιριακές εγκαταστάσεις εξαιρουμένων των κατοικιών κάτω των 5 ορόφων, που η οικοδομική τους άδεια έχει εκδοθεί μετά το 1989, είναι υποχρεωτική η σύνταξη Μελέτης Παθητικής και Ενεργητικής Πυροπροστασίας για την έκδοση οικοδομικής άδειας.

Το Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας αποτελεί απαραίτητο δικαιολογητικό για την έκδοση άδειας λειτουργίας οποιασδήποτε επιχείρησης και εκδίδεται ανάλογα με το είδος της επιχείρησης είτε με την υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογικών που αποδεικνύουν την εγκατάσταση και καλή λειτουργία των μέσων πυροπροστασίας που προβλέπονται από την εγκεκριμένη μελέτη είτε με διενέργεια αυτοψίας από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία.